Algemene voorwaarden

Versie 26 januari 2023

Artikel 1. Definities

1.1. Left Write, de eenmanszaak van Gerdine Letov, gevestigd te Mijdrecht onder KvK-nummer 81041837. Ook wel: Opdrachtnemer.

1.2. Klant: iedere (rechts)persoon die Left Write een Opdracht geeft of een dienst/product afneemt bij Left Write.

1.3. Opdracht: de opdracht van Klant tot het verlenen van een of meerdere diensten door Left Write.

1.4. Overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) gesloten tussen Partijen, evenals alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.5. Partijen: Left Write en Klant.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en alle overeenkomsten waarbij Left Write als Opdrachtnemer optreedt. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst en op eventuele nieuwe of aanvullende overeenkomsten.

2.2. Partijen kunnen afwijken van deze Algemene Voorwaarden, mits uitdrukkelijk overeengekomen.

2.3. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4. De toepasselijkheid van artikel 7:409 lid 2 BW is expliciet uitgesloten. Dit betekent dat wanneer Gerdine Letov komt te overlijden, haar erfgenamen niet verplicht zijn al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van Klant eisen.

Artikel 3. Aanbod & offertes

3.1. Een aanbod of offerte is maximaal 14 kalenderdagen geldig tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of in de offerte staat vermeld.

3.2. Als Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.3. Indien een aanbod of offerte wordt gedaan waar de aangeboden dienst geen vaste prijs heeft maar waar het om een dienst op basis van uurtarief gaat, dan wordt ingeschat hoeveel uur Left Write nodig heeft om de dienst te verlenen. 

3.4. Aan de geschatte uren voor een dienst en het daaruit voortvloeiende totale tarief kunnen geen rechten worden ontleend. De geschatte uren kunnen in de praktijk zowel lager als hoger uitvallen.

3.5. Opdrachten worden schriftelijk door de Klant bevestigd. Wanneer de Klant er op een andere manier dan schriftelijk mee instemt dat Left Write begint met het uitvoeren van de Opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte of het aanbod als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken binden Left Write pas nadat deze schriftelijk door de Left Write zijn bevestigd.

Artikel 4. Spoed

4.1. Er is sprake van spoed indien Klant de uitvoering van de opdracht binnen 48 uur voltooid wil zien.

4.2. De uitvoering van de spoedopdracht start wanneer Left Write een schriftelijk akkoord op de offerte of het aanbod heeft ontvangen.

4.3. De verantwoordelijkheid van de daadwerkelijke voltooiing binnen 48 uur ligt tevens bij Klant. Van Klant wordt verwacht dat hij zo spoedig mogelijk reageert op bijvoorbeeld, maar dit is niet beperkt tot, vragen die Left Write stelt, zodat Left Write kan voldoen aan de wens om de opdracht binnen 48 uur af te hebben.

Artikel 5. Tarieven

5.1. Alle tarieven die Left Write hanteert zijn in euro’s en worden exclusief btw gecommuniceerd.

5.2. Alle tarieven die Left Write hanteert die op haar website staan vermeld of die op een andere manier kenbaar zijn gemaakt, kan Left Write te allen tijde wijzigen.

5.3. Bij lopende overeenkomsten maakt Left Write een tariefwijziging minimaal één maand van tevoren bekend aan Klant.

5.4. Indien Partijen voor dienstverlening door Left Write een vaste prijs zijn overeengekomen en Klant extra dienstverlening wenst, dan mag Left Write haar uurtarief in rekening brengen voor het meerwerk wat zij doet buiten de afgesproken vaste prijs, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6. Betaling

6.1. Left Write mag een aanbetaling vragen aan Klant. Left Write start pas met haar werkzaamheden als deze aanbetaling is ontvangen. In het geval van het webtekstpakket wordt er 50% na akkoord offerte in rekening gebracht en 50% na oplevering.

6.2. Een betaling dient zonder opschorting of verrekening te worden voldaan binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

6.3. Indien Klant niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij tweemaal door Left Write in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van 7 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen. 

6.4. Indien betaling uitblijft na deze betalingsherinneringen, dan is Klant 30 kalenderdagen na factuurdatum de wettelijke rente verschuldigd en dan mag Left Write de buitengerechtelijke kosten in rekening brengen bij Klant. Het bedrag voor buitengerechtelijke kosten bestaat uit minstens € 40 en is Klant zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag nadat de overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken.

6.5. Betaalt Klant niet (volledig) of niet tijdig, dan kan Left Write de (resterende) werkzaamheden ter uitvoering van de Opdracht opschorten. 

6.6. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van Klant zijn de verplichtingen van Klant jegens Left Write onmiddellijk opeisbaar en is Left Write gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 7. Uitvoering van opdrachten

7.1. Left Write voert de Opdracht uit met de zorgvuldigheid en deskundigheid die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar mag worden verwacht.

7.2. Left Write heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. 

7.3. Klant zorgt ervoor dat hij alle relevante informatie, gegevens, en bescheiden waarvan Klant begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen dat die benodigd zijn voor correcte uitvoering van de overeenkomst, tijdig, in gewenste vorm en wijze levert aan Left Write. 

7.4. Stelt Klant de gevraagde informatie, gegevens, en bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk beschikbaar, en loopt de uitvoering van de Opdracht hierdoor vertraging op, dan mag Left Write haar werkzaamheden opschorten.

7.5. Kosten die opgelopen worden doordat gevraagde informatie, gegevens, en bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden geleverd, zijn voor Klant.

7.6. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens, en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. 

7.8. Left Write heeft geen bewaarplicht ten opzichte van de door haar vervaardigde werken.

Artikel 8. Feedbackrondes

8.1. Left Write hanteert één feedbackronde voor een opdracht.

8.2. Klant heeft 4 kalenderdagen de tijd om feedback te geven. Deze feedback wordt waar mogelijk en indien redelijk, verwerkt.

8.3. Indien Klant geen feedback geeft binnen 4 kalenderdagen, dan wordt de conceptversie als definitieve versie beschouwd.

8.4. Klant is het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd voor een definitieve versie.

Artikel 9. Verzetten van afspraken / no show

9.1. Klant kan een afspraak tweemaal kosteloos verzetten.

9.2. Met uitzondering van lid 1 van dit artikel, mag Left Write een additionele € 50 excl btw in rekening brengen voor elke keer dat Klant een afspraak verzet. 

9.3. In geval een afspraak wordt verzet door Klant, dan dient deze afspraak verzet te worden naar een datum binnen 1 maand na de originele afspraak, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10. Super Simpel SEO cursus

10.1. De Super Simpel SEO cursus is te gebruiken zolang Left Write als onderneming bestaat.

10.2. Klant heeft na aankoop van de Super Simpel SEO cursus onbeperkt toegang tot de bij de Super Simpel SEO cursus behorende videolessen, zo lang Left Write als onderneming bestaat.

10.3. Klant heeft na aankoop van de Super Simpel SEO cursus 1 jaar toegang tot de bij de Super Simpel SEO cursus behorende live Q&A’s en de Q&A opnames.

10.4. Left Write kan geen resultaten garanderen. 

10.5. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de cursus.

Artikel 11. Geheimhouding

11.1. Left Write is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht van Klant heeft verkregen. Informatie geldt in elk geval als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, zoals onder meer maar niet beperkt tot inloggegevens.

11.2. Geheimhouding geldt niet indien de betreffende informatie al openbaar of algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de overeenkomst bij Klant aan Left Write bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Left Write is verkregen.

11.3. Geheimhouding geldt niet voor zover er een wettelijke informatieplicht is opgelegd aan Left Write. Left Write is in dit geval geen schadevergoeding verschuldigd aan Klant, noch kan Klant de overeenkomst ontbinden.

Artikel 12. Overmacht

12.1. Left Write hoeft haar verplichtingen uit de overeenkomst niet na te komen indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht. 

12.2. Onder overmacht wordt verstaan elke niet-toerekenbare onmogelijkheid om de verplichtingen van de overeenkomst na te komen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend: internetstoringen, computerstoringen, ziekte, overheidsmaatregelen, epidemieën, en pandemieën.

12.3. Klant wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Left Write op de hoogte gesteld van de overmachtsituatie.

12.4. Left Write zoekt, indien mogelijk, een passende oplossing om haar overeenkomst alsnog na te kunnen komen.

12.5. In geval van overmacht is Left Write niet tot vergoeding van schade gehouden. 

12.6. In geval van overmacht heeft Klant geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

12.7. Ingeval van overmacht heeft Klant geen recht zijn verplichtingen op te schorten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid & vrijwaring

13.1. Klant vrijwaart Left Write ter zake van aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door Left Write ten behoeve van Klant zijn uitgevoerd.

13.2. Indien Left Write aansprakelijk is voor schade, dan is zij alleen aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband heeft met de overeenkomst.

13.3. Left Write is alleen aansprakelijk voor schade die Klant lijdt indien deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 

13.4. Left Write is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

13.5. Left Write is niet aansprakelijk voor schade doordat zij van door Klant gegeven onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie is uitgegaan.

13.6. Indien Left Write aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag, is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.7. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd. 

Artikel 14. Beëindiging van de overeenkomst

Beëindiging

14.1. Zowel Klant als Left Write mag de overeenkomst door schriftelijke opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, beëindigen.

14.2. Zowel Klant als Left Write mag de overeenkomst ontbinden wanneer de andere partij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. De tekortschietende partij dient eerst in gebreke gesteld te worden en een redelijke termijn gegeven te worden om na te komen.

Gevolgen

14.3. Wanneer Left Write de overeenkomst beëindigt door opzegging of ontbinding, dan heeft zij in ieder geval aanspraak op betaling van de tot dan toe door haar verrichte werkzaamheden. In geval Left Write op basis van uurtarief werkt, heeft zij aanspraak op het aantal uren dat zij al heeft besteed aan de Opdracht. In geval Left Write de opdracht heeft gekregen van Klant een of meerdere teksten te schrijven, dan gelden per tekst de volgende percentages die Klant van het overeengekomen bedrag voor een tekst aan Left Write is verschuldigd:

  1. Indien Klant reeds een intakevragenlijst heeft ontvangen: 10%
  2. Indien Partijen de vragenlijst voor het document hebben besproken in een online/telefonisch gesprek: 35%
  3. Indien Left Write het eerste concept naar Klant heeft gestuurd: 80%
  4. Indien Klant feedback heeft gegeven op het eerste concept: 90%

14.4. Wanneer Klant de overeenkomst beëindigt door opzegging of ontbinding, dan behoudt Left Write indien zij op basis van uurtarief werkt, aanspraak op haar gemaakte uren. Indien Left Write op basis van een vaste prijs werkt, dan behoudt zij aanspraak op de aanbetaling.

14.5. Indien Klant op moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze prestaties geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

14.8. Left Write hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Klant wanneer zij een overeenkomst conform dit artikel beëindigt. 

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten

15.1. Left Write behoudt zich, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van het intellectueel eigendomsrecht.

15.2. Het is Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Left Write de door Left Write vervaardigde werken te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins ter kennis van derden te brengen, tenzij anders overeengekomen of anders voortvloeit uit de aard van de overeenkomst.

15.3. Klant krijgt een publicatierecht van de geleverde definitieve versies van de Opdracht. Klant heeft nooit een publicatierecht voor conceptversies.

15.4. Het is Klant niet toegestaan om enig recht uit een met Left Write gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, behalve indien zijn gehele onderneming wordt overgedragen of wanneer Left Write schriftelijk toestemming geeft.

15.5. Tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid, is het Klant zonder voorafgaande toestemming van Left Write niet toegestaan concept- of definitieve versies van de Opdracht te gebruiken of verder te laten uitwerken, en de licentie komt te vervallen:

  • indien Klant zijn betalingsverplichtingen niet of niet volledig nakomt of op een andere manier in gebreke is;
  • indien de Opdracht voortijdig wordt beëindigd zoals genoemd in artikel 14;
  • in geval van faillissement van Klant, tenzij de intellectuele   eigendomsrechten volledig aan Klant zijn overgedragen.

15.6. Het is niet toegestaan dat Klant definitieve versies van de Opdracht aanpast, tenzij Klant schriftelijke toestemming heeft van Left Write.

15.7. Left Write behoudt de vrijheid, met inachtneming van de belangen van Klant, om door haar geschreven materiaal zelf te gebruiken voor – waaronder begrepen maar niet beperkt tot – eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, en promotie.Artikel 16. Klachtplicht

16.1. Klachten over de (uitvoering van de) overeenkomst, moeten binnen bekwame tijd nadat Klant een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Left Write.

16.2. Indien een gebrek later dan de genoemde termijn in vorig lid wordt gemeld, dan kan Klant geen beroep meer doen op eventuele ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding.

16.3. Left Write beantwoordt klachten binnen een termijn van 30 kalenderdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Indien de klacht een langere verwerkingstijd vraagt, dan laat Left Write binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht aan Klant weten wanneer Klant een antwoord kan verwachten.

16.4. Klant dient Left Write in ieder geval 2 maanden de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

16.5. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 17. Overige bepalingen

17.1. Op de rechtsverhouding tussen Left Write en Klant is het Nederlands recht van toepassing.

17.2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

17.3. Left Write is op ieder moment bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. Left Write zendt de gewijzigde voorwaarden tijdig toe aan Klant.

17.4. Is geen tijdstip van inwerkingtreding medegedeeld aan Left Write, dan treden de wijzigingen jegens Klant in werking wanneer hem de wijziging is medegedeeld.

17.5. Bij nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. 

17.6. In het geval van nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling, zullen Partijen in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.